การลง Docker และ Docker Compose บน Ubuntu

ลงและตั้งค่า Docker

รันคำสั่งดังนี้ (ref: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/)

sudo apt-get update
sudo apt-get install -y \
    ca-certificates \
    curl \
    gnupg \
    lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

ตั้งค่า Docker หลัง Install

(Ref: https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/)

ปรับ Permission ให้สามารถรัน docker ด้วย user ที่ไม่ใช่ root ได้
รันคำสั่ง

sudo groupadd docker
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker 

เปิดให้ Docker ทำงานเมื่อรีสตาร์ทเครื่อง

sudo systemctl enable docker.service
sudo systemctl enable containerd.service

ลง Docker Compose

รันคำสั่ง (Ref: https://docs.docker.com/compose/install/)

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose